Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu Papkáčik.sk je spoločnosť Papkáčik,s.r.o. Košice, Clementisová 12, 040 22 Košice, IČO: 50 870 459, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č.41525/V  („Prevádzkovateľ“).
 2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.
 3. Papkáčik.sk poskytuje služby pre všetkých používateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby ďalej len „používateľ“).
 4. Kupujúci je používateľ, ktorý vyplní a zrealizuje objednávku, prípadne ju zadá telefonicky či internetom prostredníctvom partnerských webových stránok.

 

II. Dodacie podmienky

 1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa objednaných produktov a prevádzkových možností Prevádzkovateľa realizované v čo najkratšom termíne.
 2. Minimálna suma nakupu ktorý doväzieme je v rámci obedového menu jedna porcia v cene 3,38e
 3. Prevádzkovateľ si vyhadzuje právo v prípade nedoržania podmienok uvedených v bode dva objednávku zrušiť.
 4. Prevádzkovaľ si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek objednávku.    
 5. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Pri objednaní tovaru je povinné uviesť adresu odberu, telefónne číslo, meno, prípadne názov firmy, poschodie, prípadne číslo dverí.
 6. Za splnenie dodávky sa považuje doručenie tovaru na uvedené miesto odberu. Dopravu zaisťuje predávajúci. Zásielka bude obsahovať daňový doklad, prípadne budu po dohode objednané dodávky fakturované naraz podľa dohody.
 7. Kupujúci sa zaväzuje prevziať a uhradiť objednaný tovar.
 8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie zavinené objednávateľom, zadaním chybných objednávacích údajov, ani z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok alebo zlej dopravnej situácie prípadne z iného dôvodu nezapríčineného Prevádzkovateľom.

 

III. Cena tovaru a donášky

 1. Cena tovaru je uvedená v sekcii cenník na stránke. Uvedené ceny sú konečné a sú plne zodpovedajú daňovým pravidlám platnýmv Slovenskej republike.
 2. Poplatky za dopravu:
  1. Za donášku mimo Košic účtujeme 0,40€  na kilometer od tabule Košíc. Donášku mimo Košíc je potrebné dohodnúť len telefonicky. takisto aj prípadnú zľavu z poplatku za opakovanú prepravu.

 

IV. Platba za tovar a donášku

 1. Úhradu platby za tovar a donášku je možné uskutočniť v hotovosti , alebo iba platnou platobnou kartou.
 2. po dohode je možné uhradiť platbu za dodávku formou faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti vystavenej faktúry si účtujeme za každý  deň omeškania 0,05% úrok z dlžnej sumy až do úplného zaplatenia.
 3. Platby sú zabezpečované cez certifikovaný platobný systém GP Webpay. Platobný systém akceptuje platobné, kreditné a debetné karty spoločností Visa a MasterCard
 4. Pod úspešným zaplatením za tovar a donášku sa rozumie úplné prejdenie platobnej procedúry platobného systému GP Webpay.

 

V. Storno objednávky zo strany kupujúceho

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku iba pred dodaním a to telefonicky po vzájomnej dohode.
 2. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez storno poplatku iba v prípade, že Prevádzkovateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.
 3. V prípade stornovania objednávky bez udania dôvodu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu 50% z ceny objednaného tovaru.

 

VI. Storno objednávky zo strany Prevádzkovateľa:

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:
 • v prípade neočakávaných udalostí ako napr. výpadok elektrickej energie, poruchy serveru, internetového pripojenia, prípadne iné
 • tovar nie je momentálne v ponuke
 • bez udania dôvodu

 

VII. Reklamácie

 1. Reklamáciu si kupujúci môže uplatniť telefonicky pri preberaní alebo po začatí konzumácie ale z objednaného tovaru nesmie chýbať viac ako jedna štvrtina.
 2. Reklamovaný tovar je potrebné uchovať do príchodu nášho pracovníka.
 3. Po uznaní reklamácie dodáme nový tovar alebo vrátime peniaze.

 

VIII. Vrátenie peňazí

V prípade storna objednávky, môže kupujúci požiadať o vrátenie peňazí. Peniaze sa vracajú iba na účet kupujúceho a to do 14 pracovných dní od doručenia žiadosti o vrátenie peňazí zaslaného poštou doporučene. Žiadosť musí obsahovať meno, adresu kupujúceho, číslo objednávky, sumu na vrátenie ako aj číslo účtu, na ktoré mu majú byť peniaze zaslané.

 

IX. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.